Wilo

1. Verklaring van niet-aansprakelijkheid

De op onze webpagina's ter beschikking gestelde informatie vormt geen toezegging van eigenschappen. Dit is een service en geen vervanging van persoonlijk advies. Ondanks de zorgvuldige samenstelling en verstrekking van deze informatie kunnen wij geen aansprakelijkheid aanvaarden of garantie geven voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van de in het kader van de informatieservices voor het opvragen van beschikbare en weergegeven inhoud. Aansprakelijkheidsclaims tegen WILO betreffende schade van materiële of ideële aard die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie c.q. door het gebruik van foutieve of onvolledige informatie, zijn principieel uitgesloten, voorzover er vanuit WILO geen sprake is van bewijsbare schuld met voorbedachten rade of door grove nalatigheid. WILO aanvaardt bovendien geen aansprakelijkheid voor gelijk welke soort van schade die het gevolg is van de toegang tot of het gebruik van deze website.
Voorzover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig zouden overeenkomen met de geldende rechtstoestand, wordt de inhoud en de geldigheid van overige delen van het document hierdoor niet aangetast. WILO behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de pagina's of het volledige aanbod zonder afzonderlijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief op te schorten. De toegang tot en het gebruik van deze website is uitsluitend onderworpen aan het materiële recht van de Bondsrepubliek Duitsland.

2. Auteursrecht

De op deze webpagina's opgebouwde inhouden en werken zijn eigendom van WILO SE en zijn onderworpen aan het Duitse auteursrecht. Bijdragen door derden zijn als zodanig gekenmerkt. De verveelvoudiging, bewerking, verspreiding en elke vorm van verwerking buiten de grenzen van het Auteursrecht zijn verboden. Downloads en kopieën van deze pagina zijn uitsluitend toegestaan voor het particuliere, niet-commerciële gebruik. De in de op het internet aanwezige documenten gebruikte productbenamingen, logo's en kenmerken van het bedrijf zijn beschermd door het Merkenrecht. Wij stellen alles in het werk om steeds de auteursrechten van anderen te respecteren resp. gebruik te maken van zelf aangemaakte en royaltyvrije werken.